STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

Vlaanderen, België

1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden

 • Deze prijzen treden in voege voor alle bestellingen vanaf 1 januari 2024 en vervangen alle eerder gemaakte afspraken.
 • Alle opgegeven prijzen zijn netto prijzen excl. BTW.
 • De definitieve prijzen worden steeds door ons bevestigd op de orderbevestiging.
 • Wij behouden ons het recht voor om onze prijslijst in de loop van het jaar aan te passen op basis van verdere kost- en/of transportprijs evolutie.

Openingsuren :

 • Commerciële binnendienst: 8u tot 17u (doorlopend)
 • Receptie afhalingen: 6u tot 17u (doorlopend)

Bestellingen

 • Alle bestellingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan onze interne verkoopdienst via e-mail: salesbe@stoneline.be
 • Voor iedere bestelling bevestigen wij de prijs via een orderbevestiging.
 • Vanaf de dag van onze orderbevestiging garanderen wij een vaste prijs, die geldig blijft voor afhaling of levering gedurende 3 maanden, tenzij dit anders zou bepaald zijn in de specifieke offerte.
 • Voor een onvolledige verpakking wordt een toeslag van €17,50 aangerekend.
 • Voor geannuleerde bestellingen wordt een kost van €50 aangerekend.
 • Een wijziging wordt aanzien als een nieuwe bestelling.
 • In geval van een wijziging zullen de kosten voor een deelverpakking van de originele bestelling aangerekend worden.
 • Indien wij voor afhaal- of leverdatum geen reactie ontvangen wordt de orderbevestiging als correct en definitief bindend beschouwd.

Afhalingen

 • Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden, wanneer u 48u op voorhand verwittigd dat u zult langskomen. Zo kunnen wij uw bestelling klaarzetten om een vlotte afhaling te kunnen garanderen.
 • Bestellingen die sneller afgehaald worden dan 48u geldt:
  • Er kunnen Stoneline geen kosten aangerekend worden voor verkeerd laden.
  • Er kunnen Stoneline geen wachturen aangerekend worden.
 • Bij een afhaling moet steeds ons ordernummer vermeld worden.


De goederen blijven maximaal 30 dagen beschikbaar vanaf de bevestigde afhaaldatum. Het niet afhalen van goederen leidt tot het annuleren van uw bestelling. Hiermee verliest u tevens aanspraak op de beschikbare goederen en kan de wachttijd sterk toenemen.


Leveringen

 • De geleverde prijzen zijn van toepassing voor 28 ton goederen (platwagen).
 • De geleverde prijzen zijn van toepassing voor 24 ton goederen (kraanwagen) mits toeslag van €70.
 • Voor sluitvrachten wordt geen toeslag aangerekend.
 • Per extra losadres (binnen een straal van 30 km) wordt een toeslag van €70 aangerekend.
 • Leveringen van volle vrachten die ons voor 10u bereiken, worden u binnen de 2 werkdagen geleverd.
 • Indien de duurtijd van het lossen 1 uur overschrijdt, wordt een forfait aangerekend van €60 per begonnen uur.
 • Condities voor leveringen van deelvrachten: zie tabel hieronder.


Tabel deelvrachten

Voorwaarden deelvrachten

 • Voor leveringen van deelvrachten < €1750 wordt een toeslag aangerekend van €70.
 • Voor leveringen van deelvrachten > €1750 wordt er geen toeslag aangerekend.
 • Voor leveringen met kraanwagen is er een extra toeslag van €70.

Planning deelvrachten *

 • Regio 1: ​ Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luxemburg
 • Regio 2: ​ Antwerpen, Limburg, Luik
 • Regio 3: ​ Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderenbestellen voor:

geleverd:

Regio 1

donderdag 10u

maandag

Regio 1

dinsdag 10u

donderdag

Regio 2

vrijdag 10u

dinsdag

Regio 2

dinsdag 10u

donderdag

Regio 3

maandag 10u

woensdag

Regio 3

woensdag 10u

vrijdag

*De planning van deelvrachten kan wijzigen afhankelijk van de marktsituatie.


Palletten

 • Alle producten worden geleverd in een verpakking zonder waarborg.


Retours

 • Eventuele transportkosten en toeslag onvolledige verpakking worden niet terugbetaald.
 • Een retour kan enkel aanvaard worden indien de goederen binnen de week na levering of afhaling teruggebracht worden.
 • Goederen worden enkel teruggenomen na schriftelijk akkoord van commerciële binnendienst.
 • Goederen worden enkel teruggenomen in de originele verpakking en conditie.
 • Retours worden aan 80% teruggenomen op de afgehaalde prijs. Bijgevolg worden transportkosten nooit gecrediteerd.
 • Voor retours uitgevoerd door Stoneline is de prijs op aanvraag.


Klachten

 • Tijdens het inpakken en/of transporteren is het mogelijk dat een stukje van een hoek of een rand van een tegel springt, of dat er een tegel breekt. De 5% regel stelt dat 5% breuk in een verpakking aanvaardbaar is, en geen reden tot klacht vormt. Gebruik de tegels met een lichte beschadiging of een afwijkend uitzicht om te versnijden. De 5% regel is het percentage dat op die manier kan aangewend worden.
 • Klachten op zichtbare gebreken zijn toegelaten indien deze binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de leveringsdatum, schriftelijk meegedeeld worden. Onzichtbare gebreken moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen het jaar na datum van levering.


Stalen


 • Stalen kunnen aangevraagd worden via uw vertegenwoordiger.
 • Voor leveringen van stalen: zie “Leveringen” en “Tabel deelvrachten”.


2. Algemene verkoopsvoorwaarden


A. Regeling van onze juridische verhouding met u

Behalve indien er schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden onze contractuele verhoudingen door de volgende algemene voorwaarden beheerst. U verzaakt zonder voorbehoud aan uw eigen voorwaarden. Bijgevolg kunnen de voorwaarden, gebeurlijk voorkomende op documenten die van U uitgaan, ons niet tegengesteld worden.


B. Uw bestellingen

Wij zijn door uw bestellingen gebonden indien wij ze schriftelijk aanvaard hebben of indien wij ze binnen 14 dagen uitgevoerd hebben. Al de bestellingen aanvaard door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door het orgaan of de daartoe bevoegde aangestelde van onze vennootschap.


C. Onze aanbiedingen

Al onze prijsoffertes zijn zonder verbintenis. Wij zijn slechts door onze aanbiedingen gebonden vanaf de ontvangst van uw schriftelijk akkoord. Ondertussen kunnen onze prijzen en voorwaarden op elk ogenblik gewijzigd worden en kunnen onze aanbiedingen zonder opgave van reden steeds worden ingetrokken, zonder dat dit uitdrukkelijk vermeld is.


D. Onze leveringen

 1. Behoudens schriftelijk vastgestelde afwijking, worden al onze goederen geleverd op onze bedrijfszetel en zijn aldaar af te halen.
 2. In het geval de verkoop geschiedt "geleverd op werf" hetzij door onze eigen vervoermiddelen, hetzij door aangestelde vervoerders, zal de levering slechts gebeuren in zoverre volgens ons inzicht, de werf op normale wijze voor de vervoermiddelen bereikbaar is. U bent verplicht alle schikkingen te treffen opdat de vervoermiddelen de plaats van lossing gemakkelijk kunnen bereiken en opdat zij de werf zo spoedig mogelijk na aankomst ledig kunnen verlaten. Al de kosten, vertragingen en nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften zijn te uwen laste.
 3. De leveringstermijnen die wij voorstellen zijn eenvoudig als aanwijzing gegeven en zijn niet bindend. Zij vangen slechts aan vanaf de dag die volgt op de aanvaarding van het aanbod of de bestelling. Zij worden steeds verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan u te wijten is. Overschrijding van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft aan u nimmer het recht op enige schadevergoeding, noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.


E. Vervoer

De goederen reizen steeds op uw risico, zelfs wanneer de prijzen ter bestemming zijn vastgesteld of de vervoerkosten te onzen laste worden genomen.


F. Aanvaarding

De goederen worden aanvaard of geacht dit te zijn op de bedrijfszetel van onze vennootschap, zelfs wanneer de prijzen vastgesteld zijn ter bestemming. De klant heeft altijd het recht ze bij de verzending te laten controleren. Zo hij van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt zijn verzendingsorder beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding.


G. Controle en waarborg

Met betrekking tot zichtbare gebreken:

 1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Klachten zullen niet aanvaard worden indien de koper de koopwaar behandeld, gebruikt of omgevormd heeft.


Met betrekking tot verborgen gebreken:

 1. Onze producten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende 1 jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.
 2. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden.
 3. Onze waarborg kan niet worden ingeroepen:
  • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
  • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
  • ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper (medecontractant) of zijn aangestelden.
 4. Op straffe van verval dient de medecontractant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de 7 werkdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit op straffe van verval bij aangetekend schrijven.
 5. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden. Stoneline heeft de keuze om ofwel de goederen te vervangen, ofwel een vergoeding te betalen die de prijs van de te vervangen niet kan overstijgen.
 6. We zijn nooit aansprakelijk voor de plaatsings-en transportkosten en eventuele andere schade-eisen, uit welke in hoofde ook ingesteld door u of uw opdrachtgever en welken zouden kunnen voortspruiten uit de gebreken van onze producten.


H. Betalingen door de koper

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze bedrijfszetel, taksen zijn steeds ten laste van de klant.
 2. Facturen niet betaald binnen de acht dagen of gebeurlijk uiterlijk op de vervaldatum, zullen zonder ingebrekestelling door de verkoper, van rechtswege verwijlintresten van 12 % per jaar opbrengen op de verschuldigde sommen.
 3. Bovendien moet de koper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 10 % op de verschuldigde factuurbedragen betalen met een minimum van € 50.
 4. Uiteindelijk behoudt de verkoper zich het recht voor een aanvullende schadeloosstelling te eisen, indien de bovenvermelde verwijlintresten en forfaitaire schadevergoeding de schade van de verkoper niet geheel zou dekken.
 5. De uitgifte van verhandelde titels brengt geen vernieuwing van de hierboven vastgestelde betalingsverplichtingen van de koper met zich mee.
 6. Bij wanbetaling van een vervallen factuur of niet-nakoming van een toegestane betalingstermijn worden alle als dan krachtens andere leveringen verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar.
 7. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de koper op het moment van de levering van het goed.
 8. Geleverde stalendisplays blijven eigendom van Stoneline NV. Wij behouden het recht om de displays te allen tijde terug te nemen.


I. Onze prijzen

In onze prijzen zijn de taksen niet inbegrepen behoudens andersluidende bepaling. Indien na het afgeven van een bindend aanbod, na aanvaarding van de opdracht of tijdens de uitvoering ervan, prijsverhogende omstandigheden optreden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging der lonen en bijdragen der sociale zekerheid, grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringen, taksen, rechten en revaluaties, zij wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.


J. Schorsing en verbreking van het contract

 1. Overmacht en daden die te wijten zijn aan onze onderaannemers en leveranciers, schorsen de uitvoering van onze verplichtingen. In deze gevallen kunnen wij ook de annulering van het contract kiezen. In ieder geval worden u de reeds uitgevoerde leveringen aangerekend.
 2. Indien u één van uw verbintenissen niet binnen de 15 dagen na een ingebrekestelling naleeft, mogen wij het contract verbreken. De verbreking van het contract brengt voor u de verplichting mee een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30 % van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de reeds gedane kosten.
 3. Bij verbreking van het contract worden alle nog verschuldigde vorderingen, van welke aard ook, onmiddellijk eisbaar.


K. Taal

Het feit voor de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.


L. Privacy Policy

Op iedere contractuele relatie tussen Stoneline NV en haar klanten, zijn de bepalingen zoals opgenomen in de privacy policy van toepassing. De contractuele relatie tussen Stoneline NV en haar klanten komt tot stand zoals verder bepaald onder huidige algemene voorwaarden.

De privacy policy is vrij raadpleegbaar op: https://www.stoneline.be/privacy-policy.

De Klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van de privacy policy bij aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

Per e-mail : info@stoneline.be

Per post : Nieuwstraat 4 – 2840 RUMST


M. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen die tussen de contracterende partijen zouden kunnen ontstaan, moeten aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen onderworpen worden.

Op alle betwistingen tussen de contracterende partijen is het Belgisch recht van toepassing.


Nederland


1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden

 • Deze prijzen treden in voege voor alle bestellingen vanaf 1 januari 2024 en vervangen alle eerder gemaakte afspraken.
 • Alle opgegeven prijzen zijn netto prijzen excl. BTW.
 • De definitieve prijzen worden steeds door ons bevestigd op de orderbevestiging.
 • Wij behouden ons het recht voor om onze prijslijst in de loop van het jaar aan te passen op basis van verdere kost- en/of transportprijs evolutie.


Openingsuren :

 • Commerciële binnendienst: 8u tot 17u (doorlopend)
 • Receptie afhalingen: 6u tot 17u (doorlopend)


Bestellingen

 • Alle bestellingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan onze interne verkoopdienst via e-mail: salesbe@stoneline.be
 • Voor iedere bestelling bevestigen wij de prijs via een orderbevestiging.
 • Vanaf de dag van onze orderbevestiging garanderen wij een vaste prijs, die geldig blijft voor afhaling of levering gedurende 3 maanden, tenzij dit anders zou bepaald zijn in de specifieke offerte.
 • Voor een onvolledige verpakking wordt een toeslag van €17,50 aangerekend.
 • Voor geannuleerde bestellingen wordt een kost van €50 aangerekend.
 • Een wijziging wordt aanzien als een nieuwe bestelling.
 • In geval van een wijziging zullen de kosten voor een deelverpakking van de originele bestelling aangerekend worden.
 • Indien wij voor afhaal- of leverdatum geen reactie ontvangen wordt de orderbevestiging als correct en definitief bindend beschouwd.


Afhalingen

 • Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden, wanneer u 48u op voorhand verwittigd dat u zult langskomen. Zo kunnen wij uw bestelling klaarzetten om een vlotte afhaling te kunnen garanderen.
 • Voor bestellingen die sneller afgehaald worden dan 48u geldt:
  • Er kunnen Stoneline geen kosten aangerekend worden voor verkeerd laden.
  • Er kunnen Stoneline geen wachturen aangerekend worden.
 • Bij een afhaling moet steeds ons ordernummer vermeld worden.
 • De goederen blijven maximaal 30 dagen beschikbaar vanaf de bevestigde afhaaldatum. Het niet afhalen van goederen leidt tot het annuleren van uw bestelling. Hiermee verliest u tevens aanspraak op de beschikbare goederen en kan de wachttijd sterk toenemen.


Leveringen

 • De geleverde prijzen zijn van toepassing voor 28 ton goederen (platwagen).
 • De geleverde prijzen zijn van toepassing voor 24 ton goederen (kraanwagen) mits toeslag van €85.
 • Voor sluitvrachten wordt geen toeslag aangerekend.
 • Per extra losadres (binnen een straal van 30 km) wordt een toeslag van €70 aangerekend.
 • Leveringen van volle vrachten die ons voor 10u bereiken, worden u binnen de 2 werkdagen geleverd.
 • Indien de duurtijd van het lossen 1 uur overschrijdt, wordt een forfait aangerekend van €60 per begonnen uur.


Deelvrachten

 • Voor leveringen van deelvrachten < €2000 wordt een toeslag aangerekend van €140.
 • Voor leveringen van deelvrachten > €2000 wordt er geen toeslag aangerekend.
 • Voor leveringen met kraanwagen is er een extra toeslag van €85.
 • Leveringen van deelvrachten die ons voor 10u bereiken, worden u binnen de 5 werkdagen geleverd.


Paletten

 • Alle producten worden geleverd in een verpakking zonder waarborg.


Retours

 • Eventuele transportkosten en toeslag onvolledige verpakking worden niet terugbetaald.
 • Een retour kan enkel aanvaard worden indien de goederen binnen de week na levering of afhaling teruggebracht worden.
 • Goederen worden enkel teruggenomen na schriftelijk akkoord van commerciële binnendienst.
 • Goederen worden enkel teruggenomen in de originele verpakking en conditie.
 • Retours worden aan 80% teruggenomen op de afgehaalde prijs. Bijgevolg worden transportkosten nooit gecrediteerd.
 • Voor retours uitgevoerd door Stoneline is de prijs op aanvraag.


Klachten

 • Tijdens het inpakken en/of transporteren is het mogelijk dat een stukje van een hoek of een rand van een tegel springt, of dat er een tegel breekt. De 5% regel stelt dat 5% breuk in een verpakking aanvaardbaar is, en geen reden tot klacht vormt. Gebruik de tegels met een lichte beschadiging of een afwijkend uitzicht om te versnijden. De 5% regel is het percentage dat op die manier kan aangewend worden.
 • Klachten op zichtbare gebreken zijn toegelaten indien deze binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de leveringsdatum, schriftelijk meegedeeld worden. Onzichtbare gebreken moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen het jaar na datum van levering.


Stalen

 • Stalen kunnen aangevraagd worden via uw vertegenwoordiger.
 • Voor leveringen van stalen: zie “Leveringen” en “Deelvrachten”.


2. Algemene verkoopsvoorwaarden


A. Regeling van onze juridische verhouding met u

Behalve indien er schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden onze contractuele verhoudingen door de volgende algemene voorwaarden beheerst. U verzaakt zonder voorbehoud aan uw eigen voorwaarden. Bijgevolg kunnen de voorwaarden, gebeurlijk voorkomende op documenten die van U uitgaan, ons niet tegengesteld worden.


B. Uw bestellingen

Wij zijn door uw bestellingen gebonden indien wij ze schriftelijk aanvaard hebben of indien wij ze binnen 14 dagen uitgevoerd hebben. Al de bestellingen aanvaard door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door het orgaan of de daartoe bevoegde aangestelde van onze vennootschap.


C. Onze aanbiedingen

Al onze prijsoffertes zijn zonder verbintenis. Wij zijn slechts door onze aanbiedingen gebonden vanaf de ontvangst van uw schriftelijk akkoord. Ondertussen kunnen onze prijzen en voorwaarden op elk ogenblik gewijzigd worden en kunnen onze aanbiedingen zonder opgave van reden steeds worden ingetrokken, zonder dat dit uitdrukkelijk vermeld is.


D. Onze leveringen

 1. Behoudens schriftelijk vastgestelde afwijking, worden al onze goederen geleverd op onze bedrijfszetel en zijn aldaar af te halen.
 2. In het geval de verkoop geschiedt "geleverd op werf" hetzij door onze eigen vervoermiddelen, hetzij door aangestelde vervoerders, zal de levering slechts gebeuren in zoverre volgens ons inzicht, de werf op normale wijze voor de vervoermiddelen bereikbaar is. U bent verplicht alle schikkingen te treffen opdat de vervoermiddelen de plaats van lossing gemakkelijk kunnen bereiken en opdat zij de werf zo spoedig mogelijk na aankomst ledig kunnen verlaten. Al de kosten, vertragingen en nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften zijn te uwen laste.
 3. De leveringstermijnen die wij voorstellen zijn eenvoudig als aanwijzing gegeven en zijn niet bindend. Zij vangen slechts aan vanaf de dag die volgt op de aanvaarding van het aanbod of de bestelling. Zij worden steeds verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan u te wijten is. Overschrijding van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft aan u nimmer het recht op enige schadevergoeding, noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.


E. Vervoer

De goederen reizen steeds op uw risico, zelfs wanneer de prijzen ter bestemming zijn vastgesteld of de vervoerkosten te onzen laste worden genomen.


F. Aanvaarding

De goederen worden aanvaard of geacht dit te zijn op de bedrijfszetel van onze vennootschap, zelfs wanneer de prijzen vastgesteld zijn ter bestemming. De klant heeft altijd het recht ze bij de verzending te laten controleren. Zo hij van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt zijn verzendingsorder beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding.


G. Controle en waarborg

Met betrekking tot zichtbare gebreken:

 1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Klachten zullen niet aanvaard worden indien de koper de koopwaar behandeld, gebruikt of omgevormd heeft.


Met betrekking tot verborgen gebreken:

 1. Onze producten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende 1 jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.
 2. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden.
 3. Onze waarborg kan niet worden ingeroepen:
  • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
  • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
  • ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper (medecontractant) of zijn aangestelden.
 4. Op straffe van verval dient de medecontractant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de 7 werkdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit op straffe van verval bij aangetekend schrijven.
 5. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden. Stoneline heeft de keuze om ofwel de goederen te vervangen, ofwel een vergoeding te betalen die de prijs van de te vervangen niet kan overstijgen.
 6. We zijn nooit aansprakelijk voor de plaatsings-en transportkosten en eventuele andere schade-eisen, uit welke in hoofde ook ingesteld door u of uw opdrachtgever en welken zouden kunnen voortspruiten uit de gebreken van onze producten.


H. Betalingen door de koper

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze bedrijfszetel, taksen zijn steeds ten laste van de klant.
 2. Facturen niet betaald binnen de acht dagen of gebeurlijk uiterlijk op de vervaldatum, zullen zonder ingebrekestelling door de verkoper, van rechtswege verwijlintresten van 12 % per jaar opbrengen op de verschuldigde sommen.
 3. Bovendien moet de koper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 10 % op de verschuldigde factuurbedragen betalen met een minimum van € 50.
 4. Uiteindelijk behoudt de verkoper zich het recht voor een aanvullende schadeloosstelling te eisen, indien de bovenvermelde verwijlintresten en forfaitaire schadevergoeding de schade van de verkoper niet geheel zou dekken.
 5. De uitgifte van verhandelde titels brengt geen vernieuwing van de hierboven vastgestelde betalingsverplichtingen van de koper met zich mee.
 6. Bij wanbetaling van een vervallen factuur of niet-nakoming van een toegestane betalingstermijn worden alle als dan krachtens andere leveringen verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar.
 7. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de koper op het moment van de levering van het goed.
 8. Geleverde stalendisplays blijven eigendom van Stoneline NV. Wij behouden het recht om de displays te allen tijde terug te nemen.


I. Onze prijzen

In onze prijzen zijn de taksen niet inbegrepen behoudens andersluidende bepaling. Indien na het afgeven van een bindend aanbod, na aanvaarding van de opdracht of tijdens de uitvoering ervan, prijsverhogende omstandigheden optreden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging der lonen en bijdragen der sociale zekerheid, grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringen, taksen, rechten en revaluaties, zij wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.


J. Schorsing en verbreking van het contract

 1. Overmacht en daden die te wijten zijn aan onze onderaannemers en leveranciers, schorsen de uitvoering van onze verplichtingen. In deze gevallen kunnen wij ook de annulering van het contract kiezen. In ieder geval worden u de reeds uitgevoerde leveringen aangerekend.
 2. Indien u één van uw verbintenissen niet binnen de 15 dagen na een ingebrekestelling naleeft, mogen wij het contract verbreken. De verbreking van het contract brengt voor u de verplichting mee een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30 % van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de reeds gedane kosten.
 3. Bij verbreking van het contract worden alle nog verschuldigde vorderingen, van welke aard ook, onmiddellijk eisbaar.


K. Taal

Het feit voor de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.


L. Privacy Policy

Op iedere contractuele relatie tussen Stoneline NV en haar klanten, zijn de bepalingen zoals opgenomen in de privacy policy van toepassing. De contractuele relatie tussen Stoneline NV en haar klanten komt tot stand zoals verder bepaald onder huidige algemene voorwaarden.

De privacy policy is vrij raadpleegbaar op: https://www.stoneline.be/privacy-policy.

De Klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van de privacy policy bij aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

Per e-mail : info@stoneline.be

Per post : Nieuwstraat 4 – 2840 RUMST


M. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen die tussen de contracterende partijen zouden kunnen ontstaan, moeten aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen onderworpen worden.

Op alle betwistingen tussen de contracterende partijen is het Belgisch recht van toepassing.

Wallonie, Belgique

1. Conditions de vente spéciale

 • Ces prix sont applicables à partir du 1er janvier 2024 et remplacent tous les accords antérieurs.
 • Tous les prix mentionnés sont des prix nets hors TVA.
 • Les prix d'achat seront toujours ceux indiqués sur la confirmation de commande définitive.
 • Nous nous réservons le droit d’adapter nos tarifs en cours d’année sur base de l’évolution des prix des matières premières et du transport.

HEURES D’OUVERTURE :

 • Service commercial interne: 8h à 17h (sans interruption)
 • Réception enlèvement: 6h à 17h (sans interruption)

COMMANDES

 • Toutes les commandes doivent être envoyées par écrit à notre service commercial par e-mail: salesfr@Stoneline.be
 • Toute commande fera l'objet d'une confirmation de prix.
 • A dater du jour de l’envoi de notre confirmation de commande nous vous garantissons un prix fixe qui restera valable durant une période de 3 mois pour l’enlèvement ou la livraison, sauf indication contraire qui sera mentionnée sur votre ARC. le cas échéant.
 • Pour une palette incomplète, un forfait de €17.50 vous sera porté en compte.
 • En cas d'annulation de la commande un forfait de €50 sera facturé.
 • Une modification de commande est considérée comme une nouvelle commande.
 • En cas de modification de commande les frais de dépalettisation de la première commande seront pris en compte.
 • Sans réaction de votre part avant la date d’enlèvement ou de livraison, votre commande sera enregistrée comme correcte et définitive.

ENLÈVEMENTS

 • Les commandes peuvent être enlevées lorsque vous nous informez au moins 48 heures à l’avance. De cette façon nous pouvons préparer votre commande et fluidifier l’enlèvement.
 • Pour toute commande enlevée plus tôt que 48 heures de la commande :​
  • Aucun frais ne pourra être facturé à Stoneline concernant une erreur de chargement
  • Aucune heure d’attente ne pourra être facturée à Stoneline
 • Notre numéro de commande doit être mentionné pour chaque enlèvement.

Les articles restent à votre disposition durant une période de 30 jours maximum à compter de la date d’enlèvement confirmée. Au cas où les produits ne sont pas enlevés dans ce délai, votre commande est automatiquement annulée et les articles ne vous sont plus réservés. Le temps d’attente pour une nouvelle commande peut dans ce cas considérablement augmenter.

LIVRAISONS

 • Il doit être précisé au moment de l’introduction de la commande qu’il s’agit d’une commande livrée sur la plateforme. Une fois que la commande est enregistrée dans le système, Stoneline ne peut plus changer le mode de livraison.
 • Les prix livrés s’entendent pour 24 T de marchandises avec grue moyennant un forfait de €70.
 • Le deuxième lieu de déchargement (dans un périmètre de 30 km) sera facturé: €70. Si la distance est > à 30 km : prix sur demande.
 • Si la durée de déchargement dépasse 1 heure, un forfait de €60 vous sera porté en compte, ceci pour toute heure entamée.
 • Les livraisons sur chantier pour un camion incomplet , sont toujours sur rendez-vous et un forfait sera porté en compte. Dans l’éventualité où le camion ne pourrait être déchargé, ce malgré la prise de rendez-vous demandée et confirmée, les frais de retour vous seront portés en compte. La prise de rendez-vous se fera par téléphone et vous sera confirmée par @mail, le cas échéant.
 • Veuillez trouver ci-dessous la grille tarifaire transport pour les livraisons.
 • Conditions générales pour les livraisons et chargements incomplets: voir le tableau ci-dessous.

TABLEAU DES CAMIONS INCOMPLETS

Conditions pour les charges incomplètes

 • Pour toutes charges < €1750 un supplément de €70 est prévu.
 • Pour toutes charges > €1750 : pas de supplément.
 • Toute livraison avec camion grue sera facturée à €70.

Planning des camions incomplets*

 • Région 1: Brabant Flamand, Brabant Wallon, Hainaut, Namur, Luxembourg
 • Région 2: Anvers, Limbourg, Liège
 • Région 3: Flandre Orientale et Flandre Occidentale


Commander avant:​

Livré:​

Région 1

Jeudi 10u

Lundi

Région 1

Mardi 10u

Jeudi

Région 2

Vendredi 10u

Mardi​

Région 2

Mardi 10u

Jeudi

Région 3

Lundi 10u

Mercredi

Région 3

Mercredi 10u

Vendredi

*Le planning des camions incomplets peut changer en fonction de la situation du marché.

PALETTES

 • Tous nos produits sont livrés sur palettes et emballages non cautionnés.

RETOUR

 • Les frais de transports et suppléments pour emballages incomplets ne seront pas remboursés.
 • Un retour ne sera accepté qu'endéans la semaine de la livraison ou d’enlèvement.
 • Les marchandises ne sont reprises qu'après accord écrit du service commercial interne.
 • Les marchandises ne sont reprises que dans leur emballage et conditionnement d’origine.
 • Les retours sont repris à 80% de leur valeur initiale, sur base des prix départs Rumst. A titre informatif, les frais liés au transport ne sont jamais crédités en aval.
 • Pour les retours effectués par nos soins, le prix du transport sera calculé en fonction de la demande.

PLAINTES

 • Lors de la préparation et/ou du chargement, il est possible qu’un coin ou une arrête soient ébréchés, ou qu’une dalle casse. La règle des 5% implique que 5% de casse est acceptable, et ne pourra nullement faire l’objet d’un litige. Utilisez les dalles et/ou carrelages légèrement abîmés ou avec une petite anomalie perceptible pour vos découpes. La règles des 5 % peu de cette manière être utilisée.
 • Les plaintes en rapport avec des défauts visibles et qui nous auront été communiquées par écrit, seront acceptées endéans les 8 jours calendrier suivant le jour de livraison. Les défauts non apparents devront nous être communiqués par écrit endéans l’an suivant le jour de livraison.

ÉCHANTILLONS

 • Des échantillons peuvent être demandés via votre commercial de référence.
 • Pour la livraison d’échantillons veuillez consulter “Livraisons” et “Tableau des camions incomplèts”.

2. Conditions de vente générales

A. NOS RAPPORTS JURIDIQUES AVEC VOUS

Sauf stipulation contraire et écrite, nos rapports contractuels seront régis par les conditions générales ci-dessous. Vous renoncez sans réserve à vos propres conditions. Par conséquent les conditions figurant éventuellement sur des documents émanant de vous ne pourront pas être invoquées contre nous.

B. VOS COMMANDES

Vos commandes ne nous engagent qu’après notre confirmation écrite ou notre exécution endéans les 15 jours. Toute commande acceptée par nos agents ou représentants n’est valable qu’après agrément écrit et explicite par l’organe compétent ou la personne désignée à cet effet de notre société.

C. NOS OFFRES

Toutes nos offres de prix ne constituent aucun engagement de notre part. Nos offres ne nous engagent qu’après réception de votre confirmation écrite. Entre-temps nos prix et conditions peuvent être changés à tout moment et nos offres peuvent être retirées à tous temps sans indication de raisons et sans que cela soit notifié explicitement.

D. NOS LIVRAISONS

 1. Sauf stipulation contraire et écrite, toutes nos marchandises sont livrées en vos établissements et sont supposées d’y être réceptionnées.
 2. Si la vente se fait par «livraison sur chantier», soit par nos propres moyens de transport soit par des transporteurs désignés, la livraison ne se fera que dans la mesure où, à notre avis, le chantier est accessible normalement par les moyens de transport. Vous êtes tenu à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les moyens de transport puissent atteindre facilement l’endroit de déchargement et qu’ils puissent quitter le chantier aussitôt après le déchargement. Tous frais, délais et conséquences dommageables découlant de l’inexécution de ces règles sont à vos charges.
 3. Les délais de livraison que nous proposons ne constituent qu’une indication et ne nous engagent en aucun cas. Ils ne commencent que le jour suivant l’acceptation de l’offre ou de la commande. Ils seront toujours prolongés en cas d’envoi tardif de documents et de renseignements nécessaires pour une bonne exécution, même si ce retard n’est pas dû à vous. Une prolongation des délais de livraison, quelle qu’en soit la cause, ne vous donne jamais droit à une indemnité quelconque, ni à la résiliation ou l’annulation du contrat.

E. TRANSPORT

Les marchandises voyagent toujours à vos risques, même si les prix sont exprimés «franco domicile» ou si les frais de transport sont pris en charge par nous.

F. ACCEPTATION

L’acceptation des marchandises se fait ou est supposée se faire au siège social de notre société même si les prix sont exprimés «franco 25 ton». Le client a toujours le droit de les faire contrôler au moment de l’expédition. S’il ne se sert pas de cette possibilité, son ordre d’expédition sera considéré comme une acceptation tacite.

G. CONTRÔLE ET GARANTIE

Concernant les vices apparents :

 1. L’acquéreur est tenu de réceptionner les marchandises et de les inspecter immédiatement. Les réclamations doivent être transmises au vendeur par courrier recommandé, dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises. Elles ne seront pas acceptées si vous avez traité, utilisé ou transformé la marchandise.

Concernant les vices cachés :

 1. Nos produits sont garantis contre les vices cachés pendant un an à compter de la livraison, aux conditions mentionnées ci-après.
 2. Par vices cachés, il faut entendre les vices qui rendent le produit largement impropre à son usage normal ou à l'usage auquel il a été expressément destiné dans les conditions particulières.
 3. Notre garantie ne peut pas être invoquée :
  • en cas d’usage impropre du produit ;
  • si le dommage est causé par un cas de force majeure ;
  • si un dommage intentionnel est occasionné au produit par l'acquéreur (cocontractant) ou ses préposés.
 4. Le cocontractant doit se prévaloir de la garantie contre les vices cachés par courrier recommandé dans les 7 jours ouvrables suivant la découverte du vice par le cocontractant ou à partir du moment où il aurait pu raisonnablement le découvrir, et ce à peine de déchéance.
 5. L’indemnité éventuelle ne peut pas dépasser le prix des marchandises. Stoneline a le choix de soit remplacer les marchandises, soit de verser une indemnité qui ne peut pas être supérieure au prix des marchandises à remplacer.
 6. Nous ne pouvons jamais être tenus responsables des frais d’installation et de transport ni d’éventuelles autres demandes d'indemnisation à quelque titre que ce soit, introduites par vous ou votre maître d'ouvrage, qui pourraient découler des défauts de nos produits.

H. VOS PAIEMENTS

 1. Les factures sont payables au comptant à notre siège social, les taxes étant toujours à la charge du client.
 2. Toute facture impayée dans les huit jours ou, le cas échéant, au plus tard dès échéance, entraîne de plein droit et sans mise en demeure de notre part un intérêt de 12 % par an sur les montants dus.
 3. En outre vous payerez, à titre de dommage-intérêts forfaitaires et sans mise en demeure préalable, une indemnité de 10 % sur les montants de factures non réglées, avec un minimum de € 50.
 4. Finalement, nous nous réservons le droit d’exiger une indemnité supplémentaire dans le cas où les intérêts et les dommages-intérêts forfaitaires susmentionnés ne couvriraient pas entièrement nos dommages.
 5. L’émission de titres négociables n’entraîne pas la novation de vos obligations de paiements susmentionnées.
 6. En cas de défaut de paiement d’une facture venue à échéance ou de défaillance du délai de paiement accordé, tous les montants alors dus en vertu d’autres livraisons seront exigibles immédiatement.
 7. Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet du prix. Tous les risques sont à charge de l’acquéreur. Les acomptes payés restent obtenus pour le vendeur pour compenser d’éventuelles pertes en cas de revente des marchandises. Nonobstant la clause de réserve de propriété, les risques relatifs aux marchandises sont transférés à l'acheteur au moment de la livraison.
 8. Les présentoirs d’échantillons livrés restent la propriété de STONELINE S.A. Nous maintenons le droit de revendiquer les présentoirs à tout moment.

I. NOS PRIX

Sauf stipulation contraire les taxes ne sont pas inclues dans nos prix. Si après la remise d’une offre ferme, après l’acceptation de la commande ou pendant l’exécution de celle-ci, surviennent des hausses de prix que nous ne pouvons pas influencer, comme par exemple une augmentation de salaires et de cotisations à la sécurité sociale, du prix des matières premières, de frais de transport, d’assurances, de taxes, de droits ou des réévaluations, nous sommes autorisés à augmenter le prix convenu en conséquence.

J. SUSPENSION ET RÉALISATION DU CONTRAT

 1. Force majeure et actions uniquement attribuables à nos sous-traitants et fournisseurs suspendent l’exécution de nos obligations. Dans ce cas nous pouvons également opter pour l’annulation du contrat. En tous cas les livraisons déjà effectuées vous seront imputées.
 2. Si vous ne respectez pas une de vos obligations endéans les 15 jours après la mise en demeure, nous serons habilités à résilier le contrat. La résiliation du contrat entraîne pour vous l’obligation de payer des dommages-intérêts de 30 % du montant de la commande augmentés des frais déjà encourus.
 3. En cas de résiliation du contrat toute créance active, de quelle nature qu’elle soit, deviendra exigible immédiatement.

K. LANGUE

Le fait, du chef de l’acheteur, de ne pas avoir reçu nos conditions générales dans sa langue maternelle légale, ne lui décharge pas de leur application.

L. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Les dispositions reprises dans la politique de confidentialité s’appliquent à toute relation contractuelle entre Stoneline SA et ses clients. La relation contractuelle entre Stoneline SA et ses clients est établie conformément aux présentes conditions générales.​

La politique de confidentialité peut être consultée librement sur : https://www.Stoneline.be/privacy-policy.

Le Client est réputé accepter le contenu de la politique de confidentialité en acceptant les présentes conditions générales. Pour toute question et/ou plainte, en particulier concernant la clarté et l’accessibilité de la présente Politique de confidentialité, l’utilisateur peut contacter le Responsable du traitement :

Par e-mail : info@Stoneline.be

Par courrier : Nieuwstraat 4 – 2840 RUMST


M. COMPÉTENCE

Tous litiges qui puissent naître entre nous devront être soumis aux tribunaux compétents de l’arrondissement de Malines.

En cas de litige, le droit belge est applicable.


France

1. Conditions de vente spéciale

 • Ces prix sont applicables à partir du 1er janvier 2024  et remplacent tous les accords antérieurs.
 • Tous les prix mentionnés sont des prix nets hors TVA.
 • Les prix d'achat seront toujours ceux indiqués sur la confirmation de commande définitive.
 • Nous nous réservons le droit d’adapter nos tarifs en cours d’année sur base de l’évolution des prix des matières premières et du transport.

HEURES D’OUVERTURE :

 • Service commercial interne: 8h à 17h (sans interruption)
 • Réception enlèvement: 6h à 17h (sans interruption)

COMMANDES

 • Toutes les commandes doivent être envoyées par écrit à notre service commercial par e-mail: salesfr@Stoneline.be
 • Toute commande fera l'objet d'une confirmation de prix.
 • A dater du jour de l’envoi de notre confirmation de commande nous vous garantissons un prix fixe qui restera valable durant une période de 3 mois pour l’enlèvement ou la livraison, sauf indication contraire qui sera mentionnée sur votre ARC. le cas échéant.
 • Pour une palette incomplète, un forfait de €17.50 vous sera porté en compte.
 • En cas d'annulation de la commande un forfait de €50 sera facturé.
 • Une modification de commande est considérée comme une nouvelle commande.
 • En cas de modification de commande les frais de dépalettisation de la première commande seront pris en compte.
 • Sans réaction de votre part avant la date d’enlèvement ou de livraison, votre commande sera enregistrée comme correcte et définitive.

ENLÈVEMENTS

 • Les commandes peuvent être enlevées lorsque vous nous informez au moins 48 heures à l’avance. De cette façon nous pouvons préparer votre commande et fluidifier l’enlèvement.
 • Pour toute commande enlevée plus tôt que 48 heures de la commande :
  • Aucun frais ne pourra être facturé à Stoneline concernant une erreur de chargement
  • Aucune heure d’attente ne pourra être facturée à Stoneline
 • Notre numéro de commande doit être mentionné pour chaque enlèvement.
 • Les articles restent à votre disposition durant une période de 30 jours maximum à compter de la date d’enlèvement confirmée. Au cas où les produits ne sont pas enlevés dans ce délai, votre commande est automatiquement annulée et les articles ne vous sont plus réservés. Le temps d’attente pour une nouvelle commande peut dans ce cas considérablement augmenter.

LIVRAISONS

 • Il doit être précisé au moment de l’introduction de la commande qu’il s’agit d’une commande livrée sur la plateforme. Une fois que la commande est enregistrée dans le système, Stoneline ne peut plus changer le mode de livraison.
 • Les prix livrés s'appliquent pour un camion plat (sans grue) complet de 24 tonnes.
 • Le deuxième lieu de déchargement (dans un périmètre de 30 km) sera facturé: €70. Si la distance est > à 30 km : prix sur demande.
 • Si la durée de déchargement dépasse 1 heure, un forfait de €60 vous sera porté en compte, ceci pour toute heure entamée.
 • Les livraisons sur chantier pour un camion incomplet , sont toujours sur rendez-vous et un forfait sera porté en compte. Dans l’éventualité où le camion ne pourrait être déchargé, ce malgré la prise de rendez-vous demandée et confirmée, les frais de retour vous seront portés en compte. La prise de rendez-vous se fera par téléphone et vous sera confirmée par @mail, le cas échéant.
 • Veuillez trouver ci-dessous la grille tarifaire transport pour les livraisons.

PALETTES

 • Tous nos produits sont livrés sur palettes et emballages non cautionnés.

RETOUR

 • Les frais de transports et suppléments pour emballages incomplets ne seront pas remboursés.
 • Un retour ne sera accepté qu'endéans la semaine de la livraison ou d’enlèvement.
 • Les marchandises ne sont reprises qu'après accord écrit du service commercial interne.
 • Les marchandises ne sont reprises que dans leur emballage et conditionnement d’origine.
 • Les retours sont repris à 80% de leur valeur initiale, sur base des prix départs Rumst. A titre informatif, les frais liés au transport ne sont jamais crédités en aval.
 • Pour les retours effectués par nos soins, le prix du transport sera calculé en fonction de la demande.

PLAINTES

 • Lors de la préparation et/ou du chargement, il est possible qu’un coin ou une arrête soient ébréchés, ou qu’une dalle casse. La règle des 5% implique que 5% de casse est acceptable, et ne pourra nullement faire l’objet d’un litige. Utilisez les dalles et/ou carrelages légèrement abîmés ou avec une petite anomalie perceptible pour vos découpes. La règles des 5 % peu de cette manière être utilisée.
 • Les plaintes en rapport avec des défauts visibles et qui nous auront été communiquées par écrit, seront acceptées endéans les 8 jours calendrier suivant le jour de livraison. Les défauts non apparents devront nous être communiqués par écrit endéans l’an suivant le jour de livraison.

ÉCHANTILLONS

 • Des échantillons peuvent être demandés via votre commercial de référence.
 • Pour la livraison d’échantillons veuillez consulter “Livraisons” et “Livraisons sur plateformes de transit”.

2. Conditions de ventes générales

A. NOS RAPPORTS JURIDIQUES AVEC VOUS

Sauf stipulation contraire et écrite, nos rapports contractuels seront régis par les conditions générales ci-dessous. Vous renoncez sans réserve à vos propres conditions. Par conséquent les conditions figurant éventuellement sur des documents émanant de vous ne pourront pas être invoquées contre nous.

B. VOS COMMANDES

Vos commandes ne nous engagent qu’après notre confirmation écrite ou notre exécution endéans les 15 jours. Toute commande acceptée par nos agents ou représentants n’est valable qu’après agrément écrit et explicite par l’organe compétent ou la personne désignée à cet effet de notre société.

C. NOS OFFRES

Toutes nos offres de prix ne constituent aucun engagement de notre part. Nos offres ne nous engagent qu’après réception de votre confirmation écrite. Entre-temps nos prix et conditions peuvent être changés à tout moment et nos offres peuvent être retirées à tous temps sans indication de raisons et sans que cela soit notifié explicitement.

D. NOS LIVRAISONS

 1. Sauf stipulation contraire et écrite, toutes nos marchandises sont livrées en vos établissements et sont supposées d’y être réceptionnées.
 2. Si la vente se fait par «livraison sur chantier», soit par nos propres moyens de transport soit par des transporteurs désignés, la livraison ne se fera que dans la mesure où, à notre avis, le chantier est accessible normalement par les moyens de transport. Vous êtes tenu à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les moyens de transport puissent atteindre facilement l’endroit de déchargement et qu’ils puissent quitter le chantier aussitôt après le déchargement. Tous frais, délais et conséquences dommageables découlant de l’inexécution de ces règles sont à vos charges.
 3. Les délais de livraison que nous proposons ne constituent qu’une indication et ne nous engagent en aucun cas. Ils ne commencent que le jour suivant l’acceptation de l’offre ou de la commande. Ils seront toujours prolongés en cas d’envoi tardif de documents et de renseignements nécessaires pour une bonne exécution, même si ce retard n’est pas dû à vous. Une prolongation des délais de livraison, quelle qu’en soit la cause, ne vous donne jamais droit à une indemnité quelconque, ni à la résiliation ou l’annulation du contrat.

E. TRANSPORT

Les marchandises voyagent toujours à vos risques, même si les prix sont exprimés «franco domicile» ou si les frais de transport sont pris en charge par nous.

F. ACCEPTATION

L’acceptation des marchandises se fait ou est supposée se faire au siège social de notre société même si les prix sont exprimés «franco 25 ton». Le client a toujours le droit de les faire contrôler au moment de l’expédition. S’il ne se sert pas de cette possibilité, son ordre d’expédition sera considéré comme une acceptation tacite.

G. CONTRÔLE ET GARANTIE

Concernant les vices apparents :

 1. L’acquéreur est tenu de réceptionner les marchandises et de les inspecter immédiatement. Les réclamations doivent être transmises au vendeur par courrier recommandé, dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises. Elles ne seront pas acceptées si vous avez traité, utilisé ou transformé la marchandise.

Concernant les vices cachés :

 1. Nos produits sont garantis contre les vices cachés pendant un an à compter de la livraison, aux conditions mentionnées ci-après.
 2. Par vices cachés, il faut entendre les vices qui rendent le produit largement impropre à son usage normal ou à l'usage auquel il a été expressément destiné dans les conditions particulières.
 3. Notre garantie ne peut pas être invoquée :
  • en cas d’usage impropre du produit ;
  • si le dommage est causé par un cas de force majeure ;
  • si un dommage intentionnel est occasionné au produit par l'acquéreur (cocontractant) ou ses préposés.
 4. Le cocontractant doit se prévaloir de la garantie contre les vices cachés par courrier recommandé dans les 7 jours ouvrables suivant la découverte du vice par le cocontractant ou à partir du moment où il aurait pu raisonnablement le découvrir, et ce à peine de déchéance.
 5. L’indemnité éventuelle ne peut pas dépasser le prix des marchandises. Stoneline a le choix de soit remplacer les marchandises, soit de verser une indemnité qui ne peut pas être supérieure au prix des marchandises à remplacer.
 6. Nous ne pouvons jamais être tenus responsables des frais d’installation et de transport ni d’éventuelles autres demandes d'indemnisation à quelque titre que ce soit, introduites par vous ou votre maître d'ouvrage, qui pourraient découler des défauts de nos produits.

H. VOS PAIEMENTS

 1. Les factures sont payables au comptant à notre siège social, les taxes étant toujours à la charge du client.
 2. Toute facture impayée dans les huit jours ou, le cas échéant, au plus tard dès échéance, entraîne de plein droit et sans mise en demeure de notre part un intérêt de 12 % par an sur les montants dus.
 3. En outre vous payerez, à titre de dommage-intérêts forfaitaires et sans mise en demeure préalable, une indemnité de 10 % sur les montants de factures non réglées, avec un minimum de € 50.
 4. Finalement, nous nous réservons le droit d’exiger une indemnité supplémentaire dans le cas où les intérêts et les dommages-intérêts forfaitaires susmentionnés ne couvriraient pas entièrement nos dommages.
 5. L’émission de titres négociables n’entraîne pas la novation de vos obligations de paiements susmentionnées.
 6. En cas de défaut de paiement d’une facture venue à échéance ou de défaillance du délai de paiement accordé, tous les montants alors dus en vertu d’autres livraisons seront exigibles immédiatement.
 7. Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet du prix. Tous les risques sont à charge de l’acquéreur. Les acomptes payés restent obtenus pour le vendeur pour compenser d’éventuelles pertes en cas de revente des marchandises. Nonobstant la clause de réserve de propriété, les risques relatifs aux marchandises sont transférés à l'acheteur au moment de la livraison.
 8. Les présentoirs d’échantillons livrés restent la propriété de STONELINE S.A. Nous maintenons le droit de revendiquer les présentoirs à tout moment.

I. NOS PRIX

Sauf stipulation contraire les taxes ne sont pas inclues dans nos prix. Si après la remise d’une offre ferme, après l’acceptation de la commande ou pendant l’exécution de celle-ci, surviennent des hausses de prix que nous ne pouvons pas influencer, comme par exemple une augmentation de salaires et de cotisations à la sécurité sociale, du prix des matières premières, de frais de transport, d’assurances, de taxes, de droits ou des réévaluations, nous sommes autorisés à augmenter le prix convenu en conséquence.

J. SUSPENSION ET RÉALISATION DU CONTRAT

 1. Force majeure et actions uniquement attribuables à nos sous-traitants et fournisseurs suspendent l’exécution de nos obligations. Dans ce cas nous pouvons également opter pour l’annulation du contrat. En tous cas les livraisons déjà effectuées vous seront imputées.
 2. Si vous ne respectez pas une de vos obligations endéans les 15 jours après la mise en demeure, nous serons habilités à résilier le contrat. La résiliation du contrat entraîne pour vous l’obligation de payer des dommages-intérêts de 30 % du montant de la commande augmentés des frais déjà encourus.
 3. En cas de résiliation du contrat toute créance active, de quelle nature qu’elle soit, deviendra exigible immédiatement.

K. LANGUE

Le fait, du chef de l’acheteur, de ne pas avoir reçu nos conditions générales dans sa langue maternelle légale, ne lui décharge pas de leur application.

L. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Les dispositions reprises dans la politique de confidentialité s’appliquent à toute relation contractuelle entre Stoneline SA et ses clients. La relation contractuelle entre Stoneline SA et ses clients est établie conformément aux présentes conditions générales.​

La politique de confidentialité peut être consultée librement sur : https://www.Stoneline.be/privacy-policy.

Le Client est réputé accepter le contenu de la politique de confidentialité en acceptant les présentes conditions générales. Pour toute question et/ou plainte, en particulier concernant la clarté et l’accessibilité de la présente Politique de confidentialité, l’utilisateur peut contacter le Responsable du traitement :

Par e-mail : info@Stoneline.be

Par courrier : Nieuwstraat 4 – 2840 RUMST


M. COMPÉTENCE

Tous litiges qui puissent naître entre nous devront être soumis aux tribunaux compétents de l’arrondissement de Malines.

En cas de litige, le droit belge est applicable.